Xây dựng một NodeSchool Workshop

Dưới đây là các công cụ cơ bản được sử dụng làm nền tảng xây dựng các workshop.

npm install workshopper để cài đặt framework workshop CLI chung của nodeschool.

npm install adventure để cài đặt framework nhẹ hơn thay thế cho workshopper.

Xây dựng workshop

Với 1 trong 2 bộ framework trên bạn có thể tự xây dựng bài giảng về JavaScript. Nhưng nếu bạn muốn xây dựng bài giảng liên quan tới CSS thì bạn cần tự xây dựng bộ hỗ trợ CSS riêng. Ví dụ, mô-đun browser-menu được sử dụng để xây dựng workshop shader-school .