Danh sách các Chapter

Đây là danh sách các thành phố đang tổ chức các sự kiện thường kì. Bạn có thể xem hexdex logo của các thành phố.

Đang tải...

Những nơi khác?

Bạn không tìm thấy NodeSchool chapter ở nơi của bạn? Có thể mở một issue tại mục thảo luận để tìm những người quanh bạn. Nếu chưa có chapter nào thì bạn có thể mở một chapter! Để mở một chapter, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.